برچسب: candle

0

وقتی هنوز برق اختراع نشده بود تنها وسیله روشنایی، چراغ های نفتی و قبل از آن شمع بود. شمع همیشه روشنایی بخش منازل بود اما…بیشتر