برچسب: طریقه تقسیم دانه ها در لباسی که از یقه سر انداخته میشود