برچسب: زانفیکس نواری

17

هنر تکه دوزی روی لباس یک هنر قدیمی و زیبا است که در گذشته بیشتر با دست انجام می شد ولی امروزه بیشتر با چرخهایی…بیشتر