برچسب: آموزش مطلسه دوزی روی چهل تکه

2

آیا لحاف های قدیم را به خاطر دارید؟ قبل از اینکه خانه ها ابنقدر گرم شود و پتوها جای آنها را بگیرد! لحافهایی با رویه…بیشتر