برچسب: آموزش زیرانداز یا تشکچه

1

سلام به عزیزان همراه عزیزانی که خیاطی می کنند همیشه مقداری تیکه پارچه های کوچک اضافه می آورند که به کار دوخت لباس نمی آید…بیشتر