الگوی کودک در متد مولر

2

آموزش ۲۵ از سری آموزش های دوره نازکدوزی با متد مولر

سلام سلام

خوش اومدید به آموزش رسم الگوی کودک با استفاده از متد مولر. چون آموزشمون یکم طولانیه سریع برویم سر رسم الگو، برای دیدن الگوها در سایز بزرگتر هم کافیه روشون کلیک کنید.

اندازه های مورد نیاز برای رسم الگو:

برای رسم الگوی بالاتنه کودک نیاز به ۱۲ اندازه داریم که با استفاده از اندازه گیری یا جدول سایزبندی که در آموزش قبل توضیح دادیم، بدست می آیند.

برای برخی از این اندازه ها، فرمول هایی از متد متریک می نویسم که می توانید از این روابط هم استفاده کنید.

۱) دور سینه

۲) دور کمر

۳) دور باسن

۴) بلندی کف حلقه

۵) قد بالاتنه جلو

۶) قد بالاتنه پشت

۷) بلندی باسن

۸) گشادی کف حلقه

رابطه: نصف دور سینه منهای (نصف کارور جلو + نصف کارور پشت)

۹) کارور جلو

۱۰) کارور پشت

۱۱) پهنای پشت یقه

رابطه : پهنای پشت یقه برابر اندازه دور گردن تقسیم بر ۵ منهای ۰/۲ است.

۱۲) سرشانه

شروع رسم:

برای شروع به رسم الگو ابتدا در سمت راست کاغذ، دو خط عمود برهم (خط سرشانه و خط مرکزی پشت) رسم می کنیم و نقطه تقاطع دو خط را نقطه ۱ درنظر می گیریم.

خط کف حلقه: ۱ به ۲) بلندی کف حلقه + (۱ تا ۲ سانت آزادی)

از نقطه ۱ به اندازه بلندی کف حلقه بعلاوه آزادی پایین می آییم و نقطه ۲ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم که خط کف حلقه خواهد بود.

خط کمر: ۱ به ۳) قد بالاتنه پشت

از نقطه ۱ به اندازه قد بالاتنه پشت پایین می آییم و نقطه ۳ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم که خط کمر خواهد بود.

خط باسن: ۳ به ۴) بلندی باسن

از نقطه ۳ به اندازه بلندی باسن پایین می آییم و نقطه ۴ بدست می آید سپس خطی افقی در این نقطه رسم می کنیم که خط باسن خواهد بود.

۲ به ۵) نصف کارور پشت + (۰/۵ تا ۱ سانت آزادی)

روی خط کف حلقه از نقطه ۲ به اندازه نصف کارور پشت بعلاوه آزادی را به سمت چپ علامت میزنیم تا نقطه ۵ بدست آید. از نقطه ۵ خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم تا خط سرشانه را در نقطه ۶ قطع کند.

۵ به ۷) گشادی کف حلقه + (۱ تا ۱/۵ سانت آزادی)

از نقطه ۵ به اندازه گشادی کف حلقه بعلاوه آزادی را به سمت چپ علامت میزنیم تا نقطه ۵ بدست آید. از نقطه ۷ خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم.

۷ به ۸) اندازه ۷ به ۵ تقسیم بر ۳

از نقطه ۷ به اندازه یک سوم مقدار ۷ به ۵ را به سمت راست علامت میزنیم تا نقطه ۸ بدست آید. از نقطه ۸ خطی عمود به سمت پایین رسم می کنیم که از تلاقی آن با خط کمر و باسن، نقاط ۹ و ۱۰ بدست می آید (خط پهلو)

۱ به ۱۱) پهنای پشت یقه

از نقطه ۱ به اندازه پهنای پشت یقه را به سمت چپ علامت میزنیم تا نقطه ۱۱ بدست آید.

۱۱ به ۱۲) ۱/۵ سانت

از نقطه ۱۱ به اندازه ۱/۵ سانتی متر را به سمت بالا علامت میزنیم تا نقطه ۱۲ بدست آید.

۶ به ۱۳) ۱ سانت

از نقطه ۶ به اندازه ۱ سانتی متر را به سمت پایین علامت میزنیم تا نقطه ۱۳ بدست آید.

خط سرشانه: نقاط ۱۲ به ۱۳ را به هم وصل کرده و امتداد می دهیم.

۱۲ به ۱۴) پهنای سرشانه + ۰/۵ سانت

روی خط سرشانه از نقطه ۱۲ به اندازه پهنای سرشانه بعلاوه نیم سانت را جدا کرده و نقطه ۱۴ را علامت می زنیم.

نقاط ۱ به ۱۲ را هم به صورت هلال یقه به هم وصل می کنیم.

۵ به ۱۵) اندازه ۵ به ۱۳ تقسیم بر ۴

از نقطه ۵ به اندازه یک چهارم فاصله نقاط ۵ به ۱۳ را به سمت بالا علامت میزنیم تا نقطه ۱۵ بدست آید.

۱۵ به ۱۶) برابر ۱/۳ سانتی متر

از نقطه ۱۵ به اندازه ۱/۳ سانتی متر را به سمت چپ علامت میزنیم تا نقطه ۱۶ بدست آید.

نقطه موازنه حلقه آستین پشت : نقطه ۱۶

با استفاده از پیستوله کوچک یا با دست نقاط ۱۴ و ۱۶ و ۸ را به صورت حلقه آستین و مطابق شکل زیر به هم وصل می کنیم به طوری که در نقطه ۸ بر خط کف حلقه مماس باشد.

۷ به ۱۷) نصف کارور جلو + (۰/۵ تا ۱ سانت آزادی)

از نقطه ۷ به اندازه یک دوم کارور جلو بعلاوه آزادی را به سمت چپ روی خط کف حلقه علامت میزنیم تا نقطه ۱۷ بدست آید.

خط مرکزی جلو: از نقطه ۱۷ یک خط عمود به سمت بالا و پایین رسم می کنیم که از تقاطع آن با خط کمر و خط باسن نقاط ۱۸ و ۱۹ بدست می آید.

۱۸ به ۲۰) قد بالاتنه جلو

از نقطه ۱۸ روی خط مرکزی جلو به اندازه قد بالاتنه جلو بالا رفته تا نقطه ۲۰ بدست آید.

۲۰ به ۲۱) پهنای پشت یقه

از نقطه ۲۰ به اندازه پهنای پشت یقه به سمت راست علامت می زنیم تا نقطه ۲۱ بدست آید.

۲۰ به ۲۲) پهنای پشت یقه + ۱ سانت

از نقطه ۲۰ به اندازه پهنای پشت یقه بعلاوه ۱ سانتی متر به سمت پایین علامت می زنیم تا نقطه ۲۲ بدست آید.

۲۰ به ۲۳) پهنای پشت یقه + (۰ تا ۰/۵ سانت)

برای پیدا کردن نقطه ۲۳ ابتدا نقاط ۷ و ۲۰ را با خط چین به هم وصل می کنیم. سپس روی این خط از نقطه ۲۰ به اندازه پهنای پشت یقه بعلاوه صفر تا ۰/۵ سانت جلو آمده و نقطه ۲۳ را علامت می زنیم.

نقاط ۲۱، ۲۳ و ۲۲ را با انحنایی که نشان دهنده حلقه یقه است به هم وصل می کنیم.

۷ به ۲۴) برابر فاصله نقاط ۵ به ۱۵

از نقطه ۷ خطی عمود به سمت بالا رسم می کنیم و از نقطه ۷ به اندازه فاصله نقاط ۵ به ۱۵ به سمت بالا رفته تا نقطه ۲۴ بدست آید.

۲۴ به ۲۵) برابر فاصله نقاط ۱۳ به ۱۵ منهای ۱ سانت

از نقطه ۲۴ به اندازه فاصله نقاط ۱۳ به ۱۵ منهای ۱ سانتی متر بالا رفته نقطه ۲۵ بدست می آید.

حالا از نقطه ۲۵ کمانی به مرکز نقطه ۲۴ و به شعاع (۲۴ به ۲۵) به سمت راست رسم می کنیم.

۲۱ به ۲۶) پهنای سرشانه

از نقطه ۲۱ به اندازه پهنای سرشانه به گونه ای اندازه می زنیم که انتهای آن روی کمان رسم شده قرار گیرد.

نقاط ۲۴ و ۲۶ را با خط چین به هم وصل می کنیم.

۲۶ به ۲۷) ۱ سانت

از نقطه ۲۶ به اندازه ۱ سانت روی خط چین پایین آمده نقطه ۲۷ بدست می آید.

۲۱ به ۲۸) ۱ سانت

از نقطه ۲۱ به اندازه ۱ سانت روی هلال یقه پایین آمده نقطه ۲۸ بدست می آید.

نقاط ۲۷ به ۲۸ را به هم وصل می کنیم تا سرشانه جلو در محل صحیح خود رسم شود.

۱۲ به ۲۹) ۱ سانت

از نقطه ۱۲ به اندازه ۱ سانت روی حلقه یقه پشت بالا رفته نقطه ۲۹ بدست می آید.

۱۴ به ۳۰) ۱ سانت

از نقطه ۱۴ به اندازه ۱ سانت روی حلقه آستین پشت بالا رفته نقطه ۳۰ بدست می آید.

نقاط ۲۹ به ۳۰ را به هم وصل می کنیم تا سرشانه پشت در محل صحیح خود رسم شود.

۲۴ به ۳۱) نصف فاصله نقاط ۲۴ به ۲۷

فاصله نقاط ۲۴ به ۲۷ را نصف می کنیم تا نقطه ۳۱ بدست آید.

۳۱ به ۳۲) به اندازه ۰/۵ تا ۰/۷۵ سانت

از نقطه ۳۱ به اندازه ۰/۵ تا ۰/۷۵ سانتی متر به سمت چپ علامت می زنیم تا نقطه ۳۲ بدست آید.

نقاط ۲۷، ۳۲، ۲۴ و ۸ را به شکل حلقه آستین مطابق شکل بالا به هم وصل می کنیم به طوری که در نقطه ۸ بر خط کف حلقه مماس شود.

۷ به ۳۳) گشادی کف حلقه تقسیم بر ۴

از نقطه ۷ به اندازه یک چهارم گشادی کف حلقه بالا رفته نقطه ۳۳ بدست می آید.

نقطه موازنه حلقه آستین جلو : نقطه ۳۴

از نقطه ۳۳ خطی افقی به سمت راست رسم کرده تا حلقه آستین جلو را قطع کند. این نقطه را ۳۴ می نامیم که نقطه موازنه حلقه آستین جلو خواهد بود.

الگوی پایه بالاتنه کودک تا همینجا به پایان میرسه، حتما سوالی که براتون ایجاد میشه اینه که پس خط پهلو نیاز به تنگ کردن در قسمت کمر نداره؟

این موضوع برمیگرده به سن کودک. اگر دقت کنید بچه ها تو سنین کم مثلا تا شش هفت سالگی اندامی ستونی دارند و دور سینه، دور کمر و دور باسنشون تقریبا برابره، ولی هرچقدر بزرگتر می شوند گودی کمر و پهلو کم کم خودشو نشون میده، برای همینه که لباس بچه ها در سنین پایین کاملا صاف و راسته دوخته میشه ولی برای سنین بالاتر از ۸ سال یک مقدار با ساسون و خمیده کردن خطوط پهلو به کمر لباس شکل میدهند.

حالا شما هم اگر برای کودکی الگو رسم می کنید که اختلاف دور کمر و سینه دارد، مثل الگوی بزرگسال، یک مقدار از پهلوها داخل شده و خط پهلوی جدید را رسم کنید. و اگر کودک گودی کمر زیاد دارد با گرفتن دو ساسون کوچک از پشت لباس روی خط کمر یا رسم یک ساسون روی خط وسط پشت (چنانچه خط وسط پشت برش داشته باشد)، گودی کمر کودک را شکل دهید.

در آموزش بعد آستین را باهم رسم می کنیم.

اگر این آموزش برای شما مفید بود لطفا سه صلوات برای سلامتی و شادی دل مولامون آقا امام زمان (عج) هدیه بفرمایید.

برای دیدن اموزش قبل که اندازه گیری اندام کودک بود و آموزش بعد که الگوی آستین کودک است روی دکمه های زیر کلیک کنید.

دوستای خوبم اگر به خیاطی علاقه دارید و دوست دارید به جای رفتن به آموزشگاه، این هنر را خودتون در منزل از پایه به خوبی یاد بگیرید، می توانید از فیلم های آموزشی ما در بخش “حرفه ای شو” استفاده کنید. با دیدن این فیلم ها حتی اگر تا حالا هیچ کلاس خیاطی نرفته باشید می توانید این هنر را به صورت حرفه ای یاد بگیرید. برای ورود به این بخش روی دکمه زیر کلیک کنید.

دوستای خوبم خوشحال میشم در پیج های اینستاگرام هنربازار با آیدی honarbazaar@ و پیج آموزش خیاطی خودم با آیدی reihan_sewing@ همراه من باشید تا هم از آموزشهای جدید مطلع شوید و هم کلی فیلم آموزشی رایگان ببینید.

 

مدیر سایت

دختری هستم عاشق هنر. خیلی از هنرهارو یاد گرفتم ولی علاقه اصلیم خیاطیه و تونستم در این هنر به مهارت بالایی برسم. این سایتو راه انداختم تا بتونم تجربیاتمو در اختیار هنردوستان عزیز سرزمینم بذارم. برای اطلاع از شرایط کلاس های حضوری خیاطی من و یا بسته های آموزشی (DVD) لطفا به شماره 09361906626 در واتس اپ پیام دهید. همچنین خوشحال می شوم در پیج های اینستاگرام من با آیدی های HonarBazaar@ و Reihan_sewing@ همراه من باشید.

گفتگو۲ دیدگاه

 1. Avatar

  سلام خسته نباشید
  آموزش شلوار مردانه وزنانه با توجه به نوع پارچه و آموزش پیراهن مردانه با روش مولر رو نمیزارید؟

  • مدیر سایت
   مدیر سایت

   سلام .
   انشالله به مرور مواردی را که مقدور باشد خواهیم گذاشت.فعلا فقط زنانه و بچگانه

ارسال نظر