بافت ساده ولی زیبای (۲)

0

امروز با دومین بافت ساده ولی زیبا به خانه های شما آمدیم تا شما عزیزان گزینه های بیشتری برای انتخاب داشته باشید پس شروع می کنیم. در این بافت طرحی شبیه ضربدر یا لوزی را فقط با بافت زیر و رو ایجاد می کنیم.

نقشه خوانی :

  • فلش های پایین نشان دهنده شروع و پایان یک نقش است.
  • علامت مثبت ابتدا و انتهای نقشه نشان دهنده دانه حاشیه بافت است.
  • مربع های سفید نشان دهنده بافت زیر است.
  • مربع های با علامت منها بافت رو را نشان می دهد.
  • مدل بافت از ۱۳ دانه شکل می گیرد پس بهتر است تعداد دانه ها مضربی از ۱۳ باشد + ۲ تا برای حاشیه ابتدا و انتها.

honarbazaar-knit-03

طریقه بافت : 

رج ۱) یکی از زیر برای حاشیه – ( دوتا از رو – یکی از زیر -۷ تا از رو – یکی از زیر – ۲ تا از رو) بافت داخل پرانتز را تا آخر ادامه می دهید و در انتها یکی از زیر برای حاشیه ببافید.

رج ۲) این رج و همه رجهای زوج ، دانه ها را همانطور که دیده می شود ببافید .

رج ۳) یکی از زیر برای حاشیه – (یکی از رو – ۳ تا از زیر – ۵ تا از رو – ۳ تا از زیر – یکی از رو)

رج ۵) یکی از زیر برای حاشیه – ( ۵ تا از زیر – ۳ تا از رو – ۵ تا از زیر)

رج ۷) یکی از زیر برای حاشیه – (یکی از رو – ۵ تا از زیر – یکی از رو – ۵ تا از زیر – یکی از رو )

رج ۹) یکی از زیر برای حاشیه – (۲ تا از رو – ۹ تا از زیر – ۲ تا از رو )

رج ۱۱) یکی از زیر برای حاشیه – (۳ تا از رو – ۳ تا از زیر -یکی از رو – ۳ تا از زیر – ۳ تا از رو )

رج ۱۳) یکی از زیر برای حاشیه – ( ۴ تا از رو – یکی از زیر – ۳ تا از رو – یکی از زیر – ۴ تا از رو )

رج ۱۵) یکی از زیر برای حاشیه – (۳ تا از رو – ۳ تا از زیر – یکی از رو – ۳ تا از زیر – ۳ تا از رو )

رج ۱۷) یکی از زیر برای حاشیه – (۲ تا رو – ۹ تا زیر – ۲ تا رو )

رج ۱۹) یکی از زیر برای حاشیه – (یکی رو – ۵ تا زیر – یکی رو – ۵ تا زیر – یکی رو )

رج ۲۱) یکی از زیر برای حاشیه – (۵تا زیر – ۳ تا رو – ۵ تا زیر )

رج ۲۳)  یکی از زیر برای حاشیه – ( یکی رو – ۳تا زیر – ۵ تا رو – ۳ تا زیر – یکی رو )

honarbazaar-knit-04

شاد باشید 🙂

ناهید

ایرانیم و مثل همه ایرانیان علاقه مند به هنر و عقیده دارم که همه بانوان سرزمینم باید دستی در هنر داشته باشند برای روز مبادا پس هرچه را یاد میگیرم تقدیم شما عزیزان می کنم و چیزی نمی خواهم جز دعای خیر شما.

ارسال نظر